PyIntel471/pyintel471/__init__.py

5 lines
76 B
Python

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
from .api import PyIntel471