Versioun 1.0-2017-01-15

master
Michel Weimerskirch 2017-01-15 15:35:34 +01:00
parent aed45b1a65
commit aec9a1c903
6 changed files with 39140 additions and 16184 deletions

View File

@ -2,7 +2,7 @@ Spellchecker Dictionary (files: lb_LU.dic, lb_LU.aff)
Thesaurus (files: th_lb_LU_v2.dat, th_lb_LU_v2.idx)
Copyright (C) 2008-2015 Michel Weimerskirch
Copyright (C) 2016 Michel Weimerskirch, Edson Souza Morais
Copyright (C) 2016-2017 Michel Weimerskirch, Edson Souza Morais
Licensed under the EUPL V.1.1
See http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl for license terms in other languages.
@ -278,4 +278,4 @@ Appendix
- Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
- Common Public License v. 1.0
- Eclipse Public License v. 1.0
- Cecill v. 2.0
- Cecill v. 2.0

363
lb_LU.aff
View File

@ -1,6 +1,6 @@
SET UTF-8
TRY ertnsialohcugmképfdbzwävëSKPBFAMGxDRHTVyEWLjIüCZNOqUJËèöÄQÉêôçîÖû­âXYïÜ'-
TRY erntsialohcugmpdkfézbwäëvSKBPGAMFDHRyEVxTWLIjONCZüqUJËèÄöQ-ÉêôçîÖûâXYñÜàï'
KEY qwertyuiopüè|asdfghjklöéäà|zxcvbnm
@ -13,16 +13,16 @@ FLAG long
NOSPLITSUGS
NOSUGGEST !0
REP 87
REP 79
REP a er
REP ä ee
REP a ar
REP aa a
REP ab of
REP ae ä
REP ai äi
REP ai ä
REP al e
REP allzelaang allze_laang
REP amgaang am_Gaang
REP amt büro
REP annuecht an_Uecht
REP ansech u_sech
@ -32,40 +32,33 @@ REP betäubs déits
REP betäubt déit
REP bisewell bis_ewell
REP biswell bis_ewell
REP ch g
REP ch sch
REP ch sch
REP ch j
REP dd tt
REP e éi
REP é ee
REP e ee
REP deeër där
REP ech ësch
REP ée eeë
REP eh ee
REP ehrzah éizue
REP ei äi
REP eig äip
REP emüteg amiddeg
REP engkéier eng_Kéier
REP ère är
REP ex ächs
REP f ph
REP finsternis däischtert
REP g ch
REP gaang gaangen
REP get gëtt
REP ie éi
REP iff éif
REP inhorn enhar
REP inzah enzue
REP io jo
REP j ch
REP j che
REP kin kéin
REP l ll
REP l hl
REP lë lle
REP man maachen
REP mee mä
REP mëss méchs
REP n nn
REP nëtzlos onnëtz
REP nie ni
REP oft dacks
@ -76,23 +69,22 @@ REP ph f
REP roh ree
REP rohe reeë
REP roof erof
REP s ss
REP s sch
REP säitdeem zënterhier
REP säitdeem zënter_datt
REP sch ch
REP soulues esou_lues
REP ss s
REP stäub stëbs
REP stotteren tuddelen
REP Tankstell Bensinsstatioun
REP tapf dap
REP të tte
REP Treibhaus Zär
REP Treibhause Zärene
REP Treibhausg Zäreg
REP Urheber Auteurs
REP urheber auteurs
REP Urheber Auteur
REP üst ëscht
REP ut id
REP Virunallem Virun_allem
REP virunallem virun_allem
@ -102,25 +94,24 @@ REP wéivill wéi_vill
REP z ds
REP zevill ze_vill
MAP 18
MAP äaeÄAE
MAP 17
MAP äa(aa)àÄA(Aa)
MAP bB
MAP ckCK
MAP dtDT
MAP eëêéèEËÊÉÈ
MAP ck(ck)CK
MAP dt(tt)(dd)DT
MAP e(ee)äëêéèEÄËÊÉÈ
MAP fvwFVW
MAP gG
MAP gj(ch)GJ
MAP hH
MAP iI
MAP jJ
MAP i(ii)I
MAP lL
MAP mnMN
MAP oöôOÖÔ
MAP n(nn)N
MAP o(oo)öôOÖ
MAP pP
MAP qQ
MAP rR
MAP sS
MAP uüûUÜÛ
MAP r(er)(rr)R(Er)
MAP s(ss)S
MAP u(uu)üûUÜÛ
SFX A0 Y 4
SFX A0 0 st/a0 [^rs] is:superlative
@ -324,7 +315,7 @@ SFX N0 Y 2
SFX N0 e ë . is:plural is:eifeler
SFX N0 0 n . is:plural
SFX u0 Y 41
SFX u0 Y 42
SFX u0 aass ässer aass is:plural
SFX u0 ach ächer [^g][fl]ach is:plural
SFX u0 ad ieder ad is:plural
@ -366,8 +357,9 @@ SFX u0 aach äächer aach is:plural
SFX u0 oft ëfter oft is:plural
SFX u0 ut ider ut is:plural
SFX u0 olz ëlzer olz is:plural
SFX u0 utt idder utt is:plural
SFX t0 Y 16
SFX t0 Y 17
SFX t0 aaft äften/f0 aaft is:plural
SFX t0 d ten/f0 [^d]d is:plural
SFX t0 dd tten/f0 dd is:plural
@ -378,21 +370,20 @@ SFX t0 uucht iichten/f0 uucht is:plural
SFX t0 leg gen/f0 leg is:plural
SFX t0 ar ären/f0 ar is:plural
SFX t0 ch jen/f0 rch is:plural
SFX t0 t den/f0 et is:plural
SFX t0 t den/f0 [ei]t is:plural
SFX t0 tt dden/f0 tt is:plural
SFX t0 i en/f0 i is:plural
SFX t0 b pen/f0 b is:plural
SFX t0 f wen/f0 [^l]ef is:plural
SFX t0 ef wen/f0 lef is:plural
SFX t0 angscht ängschten/f0 angscht is:plural
SFX e0 N 129
SFX e0 aach iech aach is:plural
SFX e0 N 85
SFX e0 aarm äerm aarm is:plural
SFX e0 aart äert aart is:plural
SFX e0 aascht äscht aascht is:plural
SFX e0 ascht äscht [^a]ascht is:plural
SFX e0 arsch ärsch [^a]arsch is:plural
SFX e0 ad ied ad is:plural
SFX e0 ach éch [^aKk]ach is:plural
SFX e0 ack äck ack is:plural
SFX e0 n 0 en is:eifeler
@ -402,7 +393,6 @@ SFX e0 ak äck ak is:plural
SFX e0 al äl al is:plural
SFX e0 all äll all is:plural
SFX e0 allem ällem allem is:plural
SFX e0 am eem am is:plural
SFX e0 amm ämm amm is:plural
SFX e0 amp ämp [^Kkw]amp is:plural
SFX e0 amp ämm [Kkw]amp is:plural
@ -417,24 +407,14 @@ SFX e0 ass ëss [Rr]ass is:plural
SFX e0 ass äss [^Rr]ass is:plural
SFX e0 att ätt [Pp]att is:plural
SFX e0 atz ätz atz is:plural
SFX e0 um im aum is:plural
SFX e0 us is aus is:plural
SFX e0 az ätz az is:plural
SFX e0 ag eeg [Dd]ag is:plural
SFX e0 en ng een is:plural
SFX e0 d n ënd is:plural
SFX e0 af ief [ht]af is:plural
SFX e0 af eef [^ht]af is:plural
SFX e0 ag éi lag is:plural
SFX e0 och éch och is:plural
SFX e0 ock éck ock is:plural
SFX e0 of eef of is:plural
SFX e0 ol eel ol is:plural
SFX e0 omp ëmp omp is:plural
SFX e0 on een on is:plural
SFX e0 ond ënn ond is:plural
SFX e0 ong éng ong is:plural
SFX e0 onk éng onk is:plural
SFX e0 onk éng [^Zz]onk is:plural
SFX e0 onsch ënsch onsch is:plural
SFX e0 orf ërf orf is:plural
SFX e0 oss ëss oss is:plural
@ -444,77 +424,46 @@ SFX e0 oun éin oun is:plural
SFX e0 ount éint ount is:plural
SFX e0 ag äg rag is:plural
SFX e0 ot éit ot is:plural
SFX e0 ub ibb ub is:plural
SFX e0 uch ich [^a]uch is:plural
SFX e0 auch äich auch is:plural
SFX e0 udder idder udder is:plural
SFX e0 ued ied ued is:plural
SFX e0 uerf ierf uerf is:plural
SFX e0 uerm ierm uerm is:plural
SFX e0 uerz ierz uerz is:plural
SFX e0 uewen iewen/f0 uewen is:plural
SFX e0 uff iff uff is:plural
SFX e0 ull ill ull is:plural
SFX e0 umm imm umm is:plural
SFX e0 unn inn unn is:plural
SFX e0 utsch itsch utsch is:plural
SFX e0 utt itt utt is:plural
SFX e0 uuss iiss uuss is:plural
SFX e0 ouss éiss ouss is:plural
SFX e0 ant änn ant is:plural
SFX e0 or är or is:plural
SFX e0 oup éip oup is:plural
SFX e0 uet iet uet is:plural
SFX e0 ummer immer ummer is:plural
SFX e0 out éit out is:plural
SFX e0 ollef ëllef ollef is:plural
SFX e0 arm äerm darm is:plural
SFX e0 antel äntel antel is:plural
SFX e0 oscht ëscht oscht is:plural
SFX e0 aasch eesch aasch is:plural
SFX e0 aarsch äersch aarsch is:plural
SFX e0 uedem iedem uedem is:plural
SFX e0 auscht äischt auscht is:plural
SFX e0 ann änn ann is:plural
SFX e0 ugel igel ugel is:plural
SFX e0 uechter iechter uechter is:plural
SFX e0 ochs échs ochs is:plural
SFX e0 als äls als is:plural
SFX e0 atz ëtz [Bb]atz is:plural
SFX e0 od eed od is:plural
SFX e0 ouschter éischter ouschter is:plural
SFX e0 uef ief uef is:plural
SFX e0 aut äit [^Hh]aut is:plural
SFX e0 aasser ässer aasser is:plural
SFX e0 op eep op is:plural
SFX e0 u i au is:plural
SFX e0 ach äch [Kk]ach is:plural
SFX e0 andel ändel andel is:plural
SFX e0 akt äkt akt is:plural
SFX e0 off ëff off is:plural
SFX e0 oul éil oul is:plural
SFX e0 aut ait [Hh]aut is:plural
SFX e0 onft ënft onft is:plural
SFX e0 ank éng [Rr]ank is:plural
SFX e0 énk éng énk is:plural
SFX e0 acht ächt acht is:plural
SFX e0 otz ëtz otz is:plural
SFX e0 oum éim oum is:plural
SFX e0 att ëtt natt is:plural
SFX e0 oopst eepst oopst is:plural
SFX e0 arg ärg arg is:plural
SFX e0 ausch aisch ausch is:plural
SFX e0 opp ëpp opp is:plural
SFX e0 apel äppel apel is:plural
SFX e0 our ier our is:plural
SFX e0 aufel äifel aufel is:plural
SFX e0 uer ier auer is:plural
SFX e0 uss ëss luss is:plural
SFX e0 o éi lo is:plural
SFX e0 o éi o is:plural
SFX e0 omb ëmb omb is:plural
SFX e0 upp ipp upp is:plural
SFX e0 oer eeër oer is:plural
SFX e0 mënsch leit mënsch is:plural
SFX e0 auz äiz auz is:plural
SFX e0 onk énk [Zz]onk is:plural
SFX F0 N 2
SFX F0 r sch/n0 r is:feminine is:singular
@ -524,12 +473,13 @@ SFX f0 Y 2
SFX f0 n 0 [^n]n is:eifeler
SFX f0 nn 0 nn is:eifeler
SFX k0 N 5
SFX k0 N 6
SFX k0 a en/f0 a is:plural
SFX k0 os en/f0 os is:plural
SFX k0 um en/f0 um is:plural
SFX k0 o en/f0 o is:plural
SFX k0 us en/f0 us is:plural
SFX k0 s en/f0 is is:plural
SFX M0 Y 3
SFX M0 s en/f0 [^ao]ss is:plural
@ -550,7 +500,7 @@ SFX r0 N 2
SFX r0 n r . is:plural
SFX r0 n 0 . is:eifeler
SFX n1 N 18
SFX n1 N 19
SFX n1 0 ken/f0 c is:plural
SFX n1 0 fen/f0 f is:plural
SFX n1 0 gen/f0 g is:plural
@ -569,6 +519,7 @@ SFX n1 0 ten/f0 t is:plural
SFX n1 e ten/f0 te is:plural
SFX n1 e fen/f0 fe is:plural
SFX n1 0 ben/f0 b is:plural
SFX n1 0 wen/f0 w is:plural
SFX R1 N 9
SFX R1 0 ker c is:plural
@ -850,7 +801,7 @@ SFX p0 unn ief unn
SFX p0 inn éi sinn
SFX p0 apten p behaapten
SFX V1 N 75
SFX V1 N 77
SFX V1 n 0 .
SFX V1 ben abs aben
SFX V1 ben abt aben
@ -926,6 +877,8 @@ SFX V1 nen önt önen
SFX V1 den its iden
SFX V1 ren ors oren
SFX V1 ren ort oren
SFX V1 pen ips ipen
SFX V1 pen ipt ipen
PFX g0 Y 1
PFX g0 0 ge .
@ -993,18 +946,19 @@ SFX h0 0 eckeg .
SFX h0 0 honnertmol .
SFX h0 0 honnertfach .
PFX C0 N 3
PFX C0 N 4
PFX C0 A Äp Ap is:plural
PFX C0 Aa Äe Aar is:plural
PFX C0 Aa Ä Aas is:plural
PFX C0 A Ä Ab is:plural
PFX H0 N 2
PFX H0 U I/f0 U is:plural
PFX H0 Aa Ee Aasch is:plural
SFX D0 N 9
SFX D0 N 14
SFX D0 fchen wercher fchen is:plural
SFX D0 tchen dercher tchen is:plural
SFX D0 tchen dercher [^i]tchen is:plural
SFX D0 sschen sercher sschen is:plural
SFX D0 dchen tercher edchen is:plural
SFX D0 dchen lercher ildchen is:plural
@ -1012,6 +966,11 @@ SFX D0 dchen nercher ndchen is:plural
SFX D0 dchen tercher ëldchen is:plural
SFX D0 n 0 . is:eifeler
SFX D0 enchen ngercher eenchen is:plural
SFX D0 itchen tercher iitchen is:plural
SFX D0 tchen dercher [^i]itchen is:plural
SFX D0 odchen dercher odchen is:plural
SFX D0 opchen percher opchen is:plural
SFX D0 omchen mercher omchen is:plural
SFX K0 N 3
SFX K0 0 chen/d0 [^r] is:diminutive is:singular
@ -1021,59 +980,37 @@ SFX K0 r erchen/d0 är is:diminutive is:singular
SFX L0 N 1
SFX L0 0 chen/r0 . is:diminutive is:singular
SFX T0 N 86
SFX T0 ad iedchen/D0 [Ppt]ad is:diminutive is:singular
SFX T0 N 67
SFX T0 and ëndchen/D0 [Kk]and is:diminutive is:singular
SFX T0 ond ëndchen/D0 ond is:diminutive is:singular
SFX T0 uf ifchen/D0 [^o]uf is:diminutive is:singular
SFX T0 and ändchen/D0 [BbHhLl]and is:diminutive is:singular
SFX T0 us ischen/d0 aus is:diminutive is:singular
SFX T0 aart äertchen/d0 aart is:diminutive is:singular
SFX T0 at ietchen/D0 at is:diminutive is:singular
SFX T0 ouf éifchen/D0 ouf is:diminutive is:singular
SFX T0 am eemchen/d0 [Bb]am is:diminutive is:singular
SFX T0 ouss éisschen/D0 ouss is:diminutive is:singular
SFX T0 out éitchen/D0 out is:diminutive is:singular
SFX T0 ad iedchen/d0 [Rr]ad is:diminutive is:singular
SFX T0 uerf ierfchen/d0 uerf is:diminutive is:singular
SFX T0 aass iesschen/D0 [Tt]aass is:diminutive is:singular
SFX T0 ull illchen/d0 ull is:diminutive is:singular
SFX T0 umm immchen/d0 umm is:diminutive is:singular
SFX T0 all ällchen/d0 all is:diminutive is:singular
SFX T0 um imchen/d0 um is:diminutive is:singular
SFX T0 oft ëftchen/d0 oft is:diminutive is:singular
SFX T0 as ieschen/d0 as is:diminutive is:singular
SFX T0 oun éinchen/d0 oun is:diminutive is:singular
SFX T0 ot éitchen/d0 rot is:diminutive is:singular
SFX T0 uuss iisschen/d0 uuss is:diminutive is:singular
SFX T0 ot éitchen/d0 ot is:diminutive is:singular
SFX T0 app äppchen/d0 app is:diminutive is:singular
SFX T0 ak äckelchen/r0 ak is:diminutive is:singular
SFX T0 allem ällemchen/r0 allem is:diminutive is:singular
SFX T0 udder idderchen/r0 udder is:diminutive is:singular
SFX T0 antel äntelchen/r0 antel is:diminutive is:singular
SFX T0 aach ächelchen/r0 aach is:diminutive is:singular
SFX T0 uch ichelchen/r0 [^a]uch is:diminutive is:singular
SFX T0 ack äckelchen/r0 ack is:diminutive is:singular
SFX T0 uerm iermchen/d0 uerm is:diminutive is:singular
SFX T0 am ämmchen/d0 lam is:diminutive is:singular
SFX T0 ummer immerchen/r0 ummer is:diminutive is:singular
SFX T0 utt ittchen/d0 utt is:diminutive is:singular
SFX T0 on eenchen/d0 on is:diminutive is:singular
SFX T0 atz ätzelchen/r0 atz is:diminutive is:singular
SFX T0 az ätzelchen/r0 [Ss]az is:diminutive is:singular
SFX T0 ommel ëmmelchen/r0 ommel is:diminutive is:singular
SFX T0 allef ällefchen/r0 allef is:diminutive is:singular
SFX T0 auch äichelchen/r0 auch is:diminutive is:singular
SFX T0 ock éckchen/d0 ock is:diminutive is:singular
SFX T0 uerz ierzchen/d0 uerz is:diminutive is:singular
SFX T0 uedem iedemchen/r0 uedem is:diminutive is:singular
SFX T0 oup éipchen/d0 oup is:diminutive is:singular
SFX T0 ox éxelchen/r0 ox is:diminutive is:singular
SFX T0 amm ämmchen/d0 amm is:diminutive is:singular
SFX T0 auscht äischtchen/d0 auscht is:diminutive is:singular
SFX T0 ues ieschen/d0 ues is:diminutive is:singular
SFX T0 ous éischen/d0 ous is:diminutive is:singular
SFX T0 aass ässchen/d0 [Ff]aass is:diminutive is:singular
SFX T0 aass ässchen/d0 aass is:diminutive is:singular
SFX T0 ascht äschtchen/d0 ascht is:diminutive is:singular
SFX T0 ochs échschen/d0 ochs is:diminutive is:singular
SFX T0 anger éngerchen/r0 anger is:diminutive is:singular
@ -1081,33 +1018,36 @@ SFX T0 orm ërmchen/d0 orm is:diminutive is:singular
SFX T0 omper ëmperchen/r0 omper is:diminutive is:singular
SFX T0 ann ännchen/d0 ann is:diminutive is:singular
SFX T0 oer eeërchen/r0 oer is:diminutive is:singular
SFX T0 unn innchen/d0 unn is:diminutive is:singular
SFX T0 aff äffchen/d0 aff is:diminutive is:singular
SFX T0 als älschen/d0 als is:diminutive is:singular
SFX T0 ub ibbchen/d0 ub is:diminutive is:singular
SFX T0 uert iertchen/D0 uert is:diminutive is:singular
SFX T0 ollef ëllefchen/r0 ollef is:diminutive is:singular
SFX T0 onken énkchen/d0 onken is:diminutive is:singular
SFX T0 offer ëfferchen/r0 offer is:diminutive is:singular
SFX T0 ul ilchen/d0 aul is:diminutive is:singular
SFX T0 ueb iebchen/d0 ueb is:diminutive is:singular
SFX T0 ueder iederchen/r0 ueder is:diminutive is:singular
SFX T0 ugel igelchen/r0 ugel is:diminutive is:singular
SFX T0 uet ietchen/d0 uet is:diminutive is:singular
SFX T0 amp ämmchen/d0 amp is:diminutive is:singular
SFX T0 an ännchen/d0 [Kk]an is:diminutive is:singular
SFX T0 an ännchen/d0 an is:diminutive is:singular
SFX T0 auz äizchen/d0 auz is:diminutive is:singular
SFX T0 omp ëmpchen/d0 omp is:diminutive is:singular
SFX T0 oppel ëppelchen/r0 oppel is:diminutive is:singular
SFX T0 ondel ëndelchen/r0 ondel is:diminutive is:singular
SFX T0 ouer éierchen/r0 ouer is:diminutive is:singular
SFX T0 ossel ësselchen/r0 ossel is:diminutive is:singular
SFX T0 upp ippchen/d0 upp is:diminutive is:singular
SFX T0 aufel äifelchen/r0 aufel is:diminutive is:singular
SFX T0 ach ächelchen/r0 [^a]ach is:diminutive is:singular
SFX T0 az ätzchen/d0 [Kk]az is:diminutive is:singular
SFX T0 urscht irschtchen/d0 urscht is:diminutive is:singular
SFX T0 oul éilchen/d0 oul is:diminutive is:singular
SFX T0 aarf äerfchen/D0 aarf is:diminutive is:singular
SFX T0 a ächen/d0 a is:diminutive is:singular
SFX T0 anz änzelchen/r0 [Pp]anz is:diminutive is:singular
SFX T0 ong éngelchen/r0 ong is:diminutive is:singular
SFX T0 osch ëschelchen/r0 osch is:diminutive is:singular
SFX T0 opp ëppchen/d0 opp is:diminutive is:singular
SFX T0 onn ënnchen/d0 onn is:diminutive is:singular
SFX T0 oss ësschen/d0 oss is:diminutive is:singular
SFX T0 omm ëmmchen/d0 omm is:diminutive is:singular
SFX T0 anz änzchen/d0 [lr]anz is:diminutive is:singular
SFX T0 ong éngchen/d0 hong is:diminutive is:singular
SFX T0 äin éngchen/d0 äin is:diminutive is:singular
SFX T0 oll ëllchen/d0 oll is:diminutive is:singular
SFX O0 N 1
SFX O0 0 chen/D0 . is:diminutive is:singular
@ -1163,7 +1103,7 @@ SFX t1 0 ien/f0 [^l][glpz] is:plural
SFX t1 0 ten/f0 u is:plural
SFX t1 0 jen/f0 ll is:plural
PFX s0 Y 181
PFX s0 Y 187
PFX s0 an anze/f0 an[^e]
PFX s0 an anzë/f0 anengen
PFX s0 a anze/f0 a[^nu]
@ -1269,9 +1209,9 @@ PFX s0 nei neize/f0 nei
PFX s0 néier néierze/f0 néier
PFX s0 nidder nidderze/f0 nidder
PFX s0 noeneen noeneenze/f0 noeneen
PFX s0 no noze/f0 no[^e]
PFX s0 no noze/f0 no[^eu]
PFX s0 no nozë/f0 noe[^n]
PFX s0 of ofze/f0 of
PFX s0 of ofze/f0 of[^e]
PFX s0 op opze/f0 op[^e]
PFX s0 platt plattze/f0 platt
PFX s0 präis präisze/f0 präis
@ -1289,7 +1229,7 @@ PFX s0 statt stattze/f0 statt
PFX s0 uecht uechtze/f0 uecht
PFX s0 unenee uneneenze/f0 unenee[^n]
PFX s0 uneneen uneneenze/f0 uneneen
PFX s0 u unze/f0 u[^n]
PFX s0 u unze/f0 u[^en]
PFX s0 un unze/f0 un[^e]
PFX s0 un unzë/f0 une[^n]
PFX s0 viraus virausze/f0 viraus
@ -1345,8 +1285,14 @@ PFX s0 bereet bereetze/f0 bereet
PFX s0 tësche tëschenze/f0 tësche[^n]
PFX s0 hei heize/f0 hei
PFX s0 op opzë/f0 ope
PFX s0 of ofzë/f0 ofe
PFX s0 nout noutze/f0 nout
PFX s0 eidel eidelze/f0 eidel
PFX s0 vir virze/f0 vira[hn]
PFX s0 dréche dréchenze/f0 dréche
PFX s0 out outze/f0 out
SFX I0 N 14
SFX I0 N 23
SFX I0 ach ächen/f0 ach is:feminine is:singular
SFX I0 mann fra/n0 mann is:feminine is:singular
SFX I0 ach ächin/n2 ach is:feminine is:singular
@ -1355,12 +1301,21 @@ SFX I0 ënz inzessin/n2 ënz is:feminine is:singular
SFX I0 boy girl/n0 boy is:feminine is:singular
SFX I0 ek igin/n2 ek is:feminine is:singular
SFX I0 ott ëttin/n2 ott is:feminine is:singular
SFX I0 dd ttesch/n0 dd is:feminine is:singular
SFX I0 dd ttesch/n0 add is:feminine is:singular
SFX I0 -duc e-duchesse/N0 -duc is:feminine is:singular
SFX I0 -Duc e-Duchesse/N0 -Duc is:feminine is:singular
SFX I0 jong meedchen/d0 jong is:neutral is:singular
SFX I0 f win/n2 f is:feminine is:singular
SFX I0 f win/n2 if is:feminine is:singular
SFX I0 o a/n0 o is:feminine is:singular
SFX I0 udd iddin/n2 udd is:feminine is:singular
SFX I0 of äfin/n2 of is:feminine is:singular
SFX I0 udd üddin/n2 udd is:feminine is:singular
SFX I0 ous éisin/n2 ous is:feminine is:singular
SFX I0 papp mamm/n0 papp is:feminine is:singular
SFX I0 p m/n0 [Bb]op is:feminine is:singular
SFX I0 pi mi/n0 opi is:feminine is:singular
SFX I0 pa ma/n0 opa is:feminine is:singular
SFX I0 oopst eepstin/n2 oopst is:feminine is:singular
SFX P1 N 21
SFX P1 ten s aapten
@ -1401,34 +1356,35 @@ SFX n2 N 2
SFX n2 0 nen . is:plural
SFX n2 0 ne . is:plural is:eifeler
SFX I1 N 5
SFX I1 0 sse/N0 [rt]e is:feminine is:singular
SFX I1 N 6
SFX I1 0 sse/N0 [^e]e is:feminine is:singular
SFX I1 0 ësch/n0 ee is:feminine is:singular
SFX I1 0 hesse/N0 c is:feminine is:singular
SFX I1 0 nin/n2 o is:feminine is:singular
SFX I1 0 ess/n0 n is:feminine is:singular
SFX I1 0 ess/n0 [dn] is:feminine is:singular
SFX I1 0 a/n0 r is:feminine is:singular
SFX u1 N 2
SFX u1 n 0 . is:eifeler
SFX u1 0 ter . is:plural
SFX w1 N 16
SFX w1 n 0 en
SFX w1 annen ënnt fannen
SFX w1 annen onnt fannen
SFX w1 afen eeft lafen
SFX w1 oen eet goen
SFX w1 oen oungen/f0 goen
SFX w1 oen oung goen
SFX w1 oen éingen/f0 goen
SFX w1 oen éing goen
SFX w1 oen inn/f0 goen
SFX w1 ommen ënnt kommen
SFX w1 en 0 kommen
SFX w1 mmen umen/f0 kommen
SFX w1 mmen um kommen
SFX w1 ommen éimen/f0 kommen
SFX w1 ommen éim kommen
SFX w1 n 0 n
SFX w1 annen ënnt annen
SFX w1 annen onnt annen
SFX w1 afen eeft afen
SFX w1 oen eet oen
SFX w1 oen oungen/f0 oen
SFX w1 oen oung oen
SFX w1 oen éingen/f0 oen
SFX w1 oen éing oen
SFX w1 oen inn/f0 oen
SFX w1 ommen ënnt ommen
SFX w1 en 0 men
SFX w1 mmen umen/f0 mmen
SFX w1 mmen um mmen
SFX w1 ommen éimen/f0 ommen
SFX w1 ommen éim ommen
SFX b1 N 9
SFX b1 en t/a0 [^djrtw]en
@ -1441,3 +1397,106 @@ SFX b1 jen cht/a0 jen
SFX b1 wen ft/a0 wen
SFX b1 en 0/a0 ten
SFX e1 N 47
SFX e1 aach iech aach is:plural
SFX e1 ad ied ad is:plural
SFX e1 n 0 en is:eifeler
SFX e1 am eem am is:plural
SFX e1 um im um is:plural
SFX e1 us is us is:plural
SFX e1 ag eeg ag is:plural
SFX e1 en ng een is:plural
SFX e1 d n nd is:plural
SFX e1 af ief [ht]af is:plural
SFX e1 af eef [^ht]af is:plural
SFX e1 aasch eesch aasch is:plural
SFX e1 uedem iedem uedem is:plural
SFX e1 ugel igel ugel is:plural
SFX e1 uechter iechter uechter is:plural
SFX e1 od eed od is:plural
SFX e1 op eep op is:plural
SFX e1 uef ief uef is:plural
SFX e1 ut it ut is:plural
SFX e1 k g k is:plural
SFX e1 oopst eepst oopst is:plural
SFX e1 usch isch usch is:plural
SFX e1 of eef of is:plural
SFX e1 ol eel ol is:plural
SFX e1 on een on is:plural
SFX e1 ub ibb ub is:plural
SFX e1 uch ich uch is:plural
SFX e1 udder idder udder is:plural
SFX e1 ued ied ued is:plural
SFX e1 uerf ierf uerf is:plural
SFX e1 uerm ierm uerm is:plural
SFX e1 uerz ierz uerz is:plural
SFX e1 uewen iewen/f0 uewen is:plural
SFX e1 uff iff uff is:plural
SFX e1 ull ill ull is:plural
SFX e1 umm imm umm is:plural
SFX e1 unn inn unn is:plural
SFX e1 utsch itsch utsch is:plural
SFX e1 utt itt utt is:plural
SFX e1 uuss iiss uuss is:plural
SFX e1 uet iet uet is:plural
SFX e1 ummer immer ummer is:plural
SFX e1 our ier our is:plural
SFX e1 uer ier uer is:plural
SFX e1 upp ipp upp is:plural
SFX e1 mënsch leit mënsch is:plural
SFX e1 u i u is:plural
SFX T2 N 46
SFX T2 ub ibbchen/d0 ub is:diminutive is:singular
SFX T2 uert iertchen/D0 uert is:diminutive is:singular
SFX T2 ul ilchen/d0 ul is:diminutive is:singular
SFX T2 ueb iebchen/d0 ueb is:diminutive is:singular
SFX T2 ueder iederchen/r0 ueder is:diminutive is:singular
SFX T2 ugel igelchen/r0 ugel is:diminutive is:singular
SFX T2 uet ietchen/d0 uet is:diminutive is:singular
SFX T2 upp ippchen/d0 upp is:diminutive is:singular
SFX T2 urscht irschtchen/d0 urscht is:diminutive is:singular
SFX T2 af iefchen/D0 af is:diminutive is:singular
SFX T2 ued iedchen/d0 ued is:diminutive is:singular
SFX T2 uerm iermchen/d0 uerm is:diminutive is:singular
SFX T2 ummer immerchen/r0 ummer is:diminutive is:singular
SFX T2 utt ittchen/d0 utt is:diminutive is:singular
SFX T2 on eenchen/d0 on is:diminutive is:singular
SFX T2 uerz ierzchen/d0 uerz is:diminutive is:singular
SFX T2 uedem iedemchen/r0 uedem is:diminutive is:singular
SFX T2 ues ieschen/d0 ues is:diminutive is:singular
SFX T2 unn innchen/d0 unn is:diminutive is:singular
SFX T2 utz itzelchen/r0 utz is:diminutive is:singular
SFX T2 ad iedchen/D0 [Ppt]ad is:diminutive is:singular
SFX T2 uf ifchen/D0 uf is:diminutive is:singular
SFX T2 us ischen/d0 us is:diminutive is:singular
SFX T2 at ietchen/D0 at is:diminutive is:singular
SFX T2 am eemchen/d0 am is:diminutive is:singular
SFX T2 ad iedchen/d0 [Rr]ad is:diminutive is:singular
SFX T2 uerf ierfchen/d0 uerf is:diminutive is:singular
SFX T2 aass iesschen/D0 aass is:diminutive is:singular
SFX T2 ull illchen/d0 ull is:diminutive is:singular
SFX T2 umm immchen/d0 umm is:diminutive is:singular
SFX T2 um imchen/d0 um is:diminutive is:singular
SFX T2 as ieschen/d0 as is:diminutive is:singular
SFX T2 uuss iisschen/d0 uuss is:diminutive is:singular
SFX T2 udder idderchen/r0 udder is:diminutive is:singular
SFX T2 uch ichelchen/r0 uch is:diminutive is:singular
SFX T2 unkt inktelchen/r0 unkt is:diminutive is:singular
SFX T2 uucht iichtchen/d0 uucht is:diminutive is:singular
SFX T2 d odchen/D0 od is:diminutive is:singular
SFX T2 dden itchen/D0 dden is:diminutive is:singular
SFX T2 p opchen/D0 op is:diminutive is:singular
SFX T2 m omchen/D0 om is:diminutive is:singular
SFX T2 uddel iddelchen/r0 uddel is:diminutive is:singular
SFX T2 utsch itschelchen/r0 utsch is:diminutive is:singular
SFX T2 ut iitchen/D0 ut is:diminutive is:singular
SFX T2 our ierchen/d0 our is:diminutive is:singular
SFX T2 uer ierchen/r0 uer is:diminutive is:singular
SFX L1 N 1
SFX L1 0 chen/f0 . is:diminutive is:singular
SFX D9 N 1
SFX D9 p omchen/D0 [Bb]op is:feminine is:diminutive is:singular

10786
lb_LU.dic

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff