dictionary-lb-lu/lb_LU.aff

2911 lines
77 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2016-10-02 20:48:38 +02:00
SET UTF-8
2015-12-21 19:21:22 +01:00
2019-11-16 21:39:52 +01:00
TRY enrtsialohcugmpdkfébzwäëvSKBPGAFMDyHREVTxWLIjONZCüqUJËèÄöQ-ÉêûôîçÖYâXÜñàï/í'
2015-12-21 19:21:22 +01:00
2016-10-02 20:48:38 +02:00
KEY qwertyuiopüè|asdfghjklöéäà|zxcvbnm
BREAK 2
BREAK -
BREAK '
FLAG long
2019-11-16 21:39:52 +01:00
FULLSTRIP
2016-10-02 20:48:38 +02:00
NOSPLITSUGS
2019-11-16 21:39:52 +01:00
CIRCUMFIX **
2016-10-02 20:48:38 +02:00
NOSUGGEST !0
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP 770
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ureau üro
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP aire är
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP oupe upp
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP chure schür
REP ure ür
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP cade kad
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP che sch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP aa a
REP usque üsk
REP ime imm
REP oup upp
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP cace kass
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP chette schett
REP ame amm
REP urée üree
REP isque isk
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP çade ssad
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP afe aff
REP nnaire när
REP caire kär
REP cac kass
REP quette kett
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ouche usch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP äh ä
REP vé wee
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP äh ää
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ote ott
REP ube üb
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP arque ark
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP teau tto
REP ine inn
REP pé pee
REP asse ass
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ouché usché
REP ssaire ssär
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ae ä
REP ex ächs
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP a er
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ai ä
REP ph f
REP al e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ch j
REP z ds
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP f ph
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP a ar
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ère är
REP rw f
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP oft dacks
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s sch
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP ab of
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP amt büro
REP ette ett
REP ah a
REP Canapé Kanapee
REP Actionnaire Aktionär
REP Cabine Kabinn
REP Carcasse Karkass
REP Cartouche Kartusch
REP Commissaire Kommissär
REP Crevette Krevett
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP ai äi
2015-12-21 19:21:22 +01:00
REP allzelaang allze_laang
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP amgaang am_Gaang
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP amgaange am_Gaang
REP amgaangen am_Gaang
2015-12-21 19:21:22 +01:00
REP annuecht an_Uecht
REP ansech u_sech
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP Betäub Déid
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ape app
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ehrzah éizue
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP betäube déide
REP betäubs déits
REP betäubt déit
2015-12-21 19:21:22 +01:00
REP bisewell bis_ewell
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP ch sch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ctionnair ktionär
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP inhorn enhar
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP deeër där
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP ech ësch
2015-12-21 19:21:22 +01:00
REP eh ee
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP ei äi
REP emüteg amiddeg
REP engkéier eng_Kéier
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP inzah enzue
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP finsternis däischtert
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP gaang gaangen
2017-02-26 20:47:39 +01:00
REP gemat gemaach
REP gemeet gemaach
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP get gëtt
REP iff éif
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP tapf dap
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP io jo
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP irunallem irun_allem
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP kin kéin
2015-12-21 19:21:22 +01:00
REP l ll
REP l hl
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP lë lle
2017-02-26 20:47:39 +01:00
REP loung louch
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP man maachen
REP mee mä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ude üd
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP mëss méchs
REP nëtzlos onnëtz
REP nie ni
REP olkenkratzer ollekekrazert
REP onct unkt
REP oots éits
REP roh ree
REP rohe reeë
REP roof erof
REP säitdeem zënterhier
REP säitdeem zënter_datt
REP soulues esou_lues
REP stäub stëbs
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP të tte
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP Treibhaus Zär
REP Treibhause Zärene
REP Treibhausg Zäreg
REP Urheber Auteurs
REP urheber auteurs
REP Urheber Auteur
2017-01-15 15:35:34 +01:00
REP üst ëscht
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP wanns wann_s
REP wéieng wéi_eng
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP wéivill wéi_vill
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP tei dee
2016-10-02 20:48:38 +02:00
REP zevill ze_vill
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP év eew
REP tt t
REP ie i
REP ërré erree
REP ll l
REP e ee
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ësch éch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e é
REP e ë
REP e ä
REP a ä
REP é e
REP ë e
REP dd tt
REP m M
REP d t
REP f v
REP e ët
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP i e
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s S
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP a A
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP w f
REP c C
REP p P
REP b B
REP h e
REP d D
REP ä e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP f F
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP c k
REP a e
REP ë é
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP e E
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP r R
REP e i
REP ö ë
REP g ch
REP g G
REP k K
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ie éi
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ei éie
REP t d
REP E Ë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP é ee
REP e éi
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP t T
REP é ä
REP w W
REP o O
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ch g
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e a
REP C K
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP v V
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i I
REP l L
REP b p
REP i é
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP k c
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ä a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP j J
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP Ae Ä
REP K C
REP s e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP o a
REP n N
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP g k
REP e ës
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP à ä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP o u
REP f w
REP i ë
REP h H
REP e o
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP r e
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e l
REP d n
REP z Z
REP ée eeë
REP e d
REP v w
REP E É
REP u ü
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP A Ä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP z s
REP v f
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ee ä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP u U
REP o e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP rbes arbe
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP é ë
REP u e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP me Më
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP eiw éif
REP a t
REP ne en
REP u o
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP è é
REP if éi
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ö é
REP e n
REP e w
REP c K
REP g sch
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP e r
REP d l
REP gre Gré
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP a é
REP m n
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP n r
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ë ä
REP en ne
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP e ën
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP le el
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP re erë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP c z
REP e er
REP e è
REP tt dd
REP p b
REP ëre erë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ei ie
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP u i
REP g ge
REP dé De
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ä ee
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s n
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ô o
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP re er
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP me Mé
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP eu ue
REP u a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP é E
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP t e
REP E Ä
REP a o
REP f d
REP ri oriw
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP â a
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP F V
REP er re
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP y i
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP r n
REP le Lë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP t r
REP i j
REP è e
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP n m
REP ge eë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ß ss
REP a n
REP ré Re
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ä é
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP d nt
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP n e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP h ht
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ä Ä
REP i l
REP ne el
REP o ue
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP m emo
REP er ä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i n
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP n ne
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ge ë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP s t
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP w v
REP n ng
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP p pe
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s z
REP l e
REP ke Ké
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP K Ch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP t s
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ä éi
REP c ch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s st
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP el le
REP j g
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e t
REP st ts
REP E e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ellë ëlle
REP si is
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP or ro
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP a u
REP l le
REP ea äe
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP é éi
REP a l
REP éiw eif
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP es ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP S Z
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP o ou
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e u
REP a i
REP i u
REP ä i
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP A a
REP e Ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e ël
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ei éis
REP o i
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e ê
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP hc ch
REP É E
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP l ls
REP um emo
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP No O
REP i d
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ou ue
REP d de
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP éné ene
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP erh werha
REP ï i
REP a s
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP t te
REP ä ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ö e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP z c
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i ir
REP i o
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ie ei
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP n a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP I i
REP ö ä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP f ft
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP eet aach
REP ng ange
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP é a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP r s
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP r t
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ü u
REP d tt
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP écide ecidé
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP t chd
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i y
REP k g
REP d g
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP h k
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP O o
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ne é
REP rdv RDV
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP sch g
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP pré Pre
REP to ptop
REP o ô
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP minu Minut
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP chs sch
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP g j
REP g gen
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP d e
REP e s
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP r rt
REP an ne
REP o ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP c a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP o oe
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP na an
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP eg ge
REP re ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP é è
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP eh o
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP o s
REP n nt
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP re eré
REP e éc
REP eier éiere
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ére eré
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP aï äi
REP éc ek
REP här Här
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ê ë
REP ¨ ë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP fre Frë
REP eih éi
REP r re
REP le Lé
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP épare eparé
REP i ie
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP Kre Chrë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP g n
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP z t
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ofla fl
REP E Äe
REP besch Besche
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP u ë
REP e lé
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ue ou
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ë i
REP n nd
REP or ri
REP ë ee
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e lä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP aerd äert
REP eif éiw
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP U u
REP ü é
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ofgi fgin
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ts st
REP ctif ktiv
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP n g
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP a ë
REP b w
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP bre Bré
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP et te
REP élé ele
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP el ë
REP edd ëtt
REP n d
REP éee eeë
REP en ë
REP h n
REP ëee eeë
REP al le
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ä ai
REP ü ie
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP z zvous
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ri ir
REP a Ä
REP ö o
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP n ë
REP e en
REP m e
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP cht schd
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP dv DV
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP q Q
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP chi schin
REP de Dë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP u é
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP proble Probl
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP n s
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP d lt
REP l o
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP Ö Ë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP eid éit
REP fie vi
REP doc Dok
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP étail etai
REP ngi gin
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ü ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP k C
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP h u
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP éc e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP l lt
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ésente esenté
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP a E
REP Pf F
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP an na
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP sp Spa
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ës e
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP b n
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ach g
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP E Ie
REP f tw
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i lj
REP o l
REP s r
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ih hi
REP W V
REP g h
REP nsche schä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ettë ëtte
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP o eu
REP am ma
REP pfl fle
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP nome Nomë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP s d
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP â ä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP rtsda ertsd
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP eichze äichzä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP i Iw
REP ste Sté
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP è ä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP weg ewech
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP se Sé
REP k h
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP eiwe äiwë
REP i w
REP e et
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP r i
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP rd ert
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP aarbes Aarbe
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP oe ë
REP endles ëndle
REP sche Schec
REP R r
REP ë Ë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP j ch
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP euros Euro
REP ze sé
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP k kt
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ua au
REP é ée
REP g gs
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP teleph Telef
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ssnah ossna
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP os so
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP c ç
REP ke Kë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP n ns
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP n t
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP i ä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP i î
REP ücks écksi
REP f b
REP d a
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP t z
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP C Z
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP fe Fë
REP al la
REP un U
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ro or
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP h l
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP s i
REP u û
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP är ère
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP réi éis
REP e Ä
REP é éit
REP i t
REP f V
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP b g
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP t ach
REP em me
REP sa Sä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ar ra
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP i s
REP eis éi
REP w e
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP schle Schlë
REP ad A
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP Entf Äntw
REP r rs
REP L l
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP lt el
REP verspe Verspé
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP catio katiou
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP g d
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP gle Glé
REP h g
REP gespre Gespré
REP m lmo
REP C Sc
REP à äe
REP he Hë
REP abre Abrë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s ë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ue ü
REP etz ëtze
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP su us
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP sams Samsch
REP cht ach
REP emgesa ëmges
REP h he
REP Ä ä
REP ze dsé
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP aë äe
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP s Sa
REP l d
REP s c
REP s se
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP äsente esenté
REP conge Congé
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP sms SMS
REP ü i
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP se Sä
REP aiwe äiwë
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP r ire
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP la al
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ee é
REP i it
REP sch chs
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP se es
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP w we
REP nst ansd
REP eigen éige
REP elle llä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP mé Me
REP eigesa äiges
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP pra Prä
REP aa än
REP ella llä
REP zt tz
REP a ach
REP entf äntw
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ei éit
REP n b
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP fle vlä
REP ro er
REP ö éi
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP éserve eservé
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP i in
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP n u
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP t l
REP ê e
REP d dde
REP ê é
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP nru ruf
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP u un
REP e m
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ng an
REP e wer
REP f g
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP t a
REP eize äizä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP fla vlä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP em mo
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP er dere
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ee éi
REP eid äit
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP é i
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP erble werblé
REP e äm
REP a f
REP ran era
REP rw arwe
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ce z
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP A U
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP re Ré
REP fi v
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP acce Accè
REP a äe
REP è ü
REP Pfl Fle
REP i is
REP erhel werhë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP s a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP bu Bü
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP m a
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP a p
REP ve Vë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP aichza äichzä
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP e hé
REP ëe eeë
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP eige éig
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP echen iche
REP r ert
REP ns un
REP ek éc
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ctio ktiou
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP u n
REP a ue
REP cie ziel
REP pre Prä
REP ane nes
REP ß t
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP e É
REP éwe ewé
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP He E
REP uo ou
REP bere Berä
REP e ré
REP h a
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP gudd Gutt
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP re ën
REP at ta
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP eck écke
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ngjäh angjä
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ien lje
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP u d
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ir ri
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP ur ru
REP aiza äizä
REP éé ee
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ite äit
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP g f
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP ma ad
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP l i
REP ée eé
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP oi uerg
2018-03-18 16:14:57 +01:00
REP at d
2017-05-13 17:04:09 +02:00
REP v ww